Zoeken
Offcanvas right
...
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stichting Weeffabriek

 


Algemene voorwaarden stichting weeffabriek ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 66110114

Artikel 1. Definities 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- en/of beroepsactiviteit. 

3. Dag: kalenderdag.

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

6. Klant: iedere consument of ondernemer die producten en/of diensten van de Weeffabriek afneemt.

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Weeffabriek en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst tussen voornoemde partijen uitsluitend dan wel mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

8. Prijs: prijs voor producten in euro’s, exclusief vervoerskosten, accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen, inclusief BTW.

9. Product: producten die Klant van Weeffabriek koopt.

10.  Weeffabriek: Stichting Weeffabriek, gevestigd te Geldrop, geregistreerd onder nummer 66110114 bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte van Weeffabriek en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Weeffabriek en Klant. 

2. Iedere bestelling van een Product/van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van Klant om het Product/de Producten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen.

3. Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn gedurende 10 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld.

2. Alle aanbiedingen van Weeffabriek en de termijn waarbinnen Weeffabriek het Product/de Producten dient te verzenden, zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Indien er geen levertijd overeen is gekomen én sprake is van een consument als Klant, geldt een vaste levertijd van 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn mag de consument de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het/de te leveren Product(en), de totale (koop)prijs, eventuele extra (bezorg)kosten, levertijd, betalingscondities en evt. van toepassing zijnde garanties. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Indien Weeffabriek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het/de aangeboden Product(en). Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Weeffabriek niet.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Uiterlijk bij levering van het product wordt aan de consument (als Klant) de volgende informatie verzonden:

a. Het adres van Weeffabriek waar de consument (als Klant) met klachten terecht kan;

b. De voorwaarden waaronder en hoe de consument (als Klant) van zijn/haar herroepingsrecht, zoals nader uitgewerkt in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, gebruik kan maken.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant geplaatste bestelling door Weeffabriek is geaccepteerd, ten blijke waarvan Weeffabriek een orderbevestiging zal verzenden, dan wel door feitelijke uitvoering te geven aan de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. In geval een consument een bestelling heeft geplaatst en zolang Weeffabriek de bestelling niet heeft verzonden, kan de consument (als Klant) gedurende die periode de overeenkomst ontbinden.

Prijzen

3. De Prijs van het Product/de Producten en de hoogte van de bezorg- en andere kosten staan op de Website van Weeffabriek vermeld. 

4. Weeffabriek behoudt uitdrukkelijk zich het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Weeffabriek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. fouten in haar Prijzen of (algemene) voorwaarden die onverhoopt zijn opgetreden. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere heffingen van overheidswege mag Weeffabriek te allen tijde in de prijs van Producten doorberekenen. 

5. Eventuele prijsverhogingen kunnen aan Klant worden doorberekend. In geval van een consument als Klant geldt dat prijsverhogingen optredend na het sluiten van de overeenkomst, maar voor levering kunnen worden doorberekend mits:

- de prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen ontstaan;

- de prijsverhogingen, anders dan door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend, tenzij de consument (als Klant) de gelegenheid wordt geboden de overeenkomst te ontbinden.

6. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst waaronder bijvoorbeeld doch niet beperkt tot acties, opruimingen, opheffingsuitverkopen en kortingen geven de Klant geen recht op prijsvermindering.  

 

Artikel 5. Betaling / annulering

1. Betaling door de Klant geschiedt voorafgaand aan de levering van de Producten via iDeal, PayPal, creditcard of Bankcontact. 

2. Weeffabriek blijft eigenaar van de verkochte producten totdat Klant de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan aan Weeffabriek. Klant is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen en mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het totaal verschuldigde bedrag is voldaan door Klant aan Weeffabriek. 

3. Annulering van een bestelling, anders dan een consument die gebruikt maakt van zijn/haar herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is vastgelegd, is niet mogelijk.

 

Artikel 6. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Weeffabriek veroorzaakte schade moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Weeffabriek. Dit moet zo snel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om gebreken aan het geleverde te constateren en/of te melden, dan moet de Klant klachten daarover zo spoedig mogelijk daarna, liefst binnen 14 dagen, schriftelijk melden.

3. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om andere door Weeffabriek veroorzaakte schade te constateren en/of te melden, dan moet de Klant de schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Weeffabriek is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de levring aan de overeenkomst voldoet en er geen schade door Weeffabriek is veroorzaakt

4. Indien (ingevolge het vorig lid) een klacht wordt ingediend, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1. Weeffabriek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:

a. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst Weeffabriek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant/Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant/Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. Weeffabriek mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) ontbinden indien sprake is van (de aanvraag van het) faillissement van Klant, het WHOA-traject is aangevraagd c.q. ingezet, surseance van betaling door Klant is aangevraagd of de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is op Klant.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

1. Enkel indien de Klant een consument is, kan deze een overeenkomst met betrekking tot de bestelling c.q. aankoop van een product gedurende de bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden (op de wijze zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel van deze algemene voorwaarden). 

2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument als Klant namens hem het product is ontvangen door een derde.

3. Indien Weeffabriek de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het herroepingsformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de hiervoor genoemde bedenktijd. 

4. Zodra Weeffabriek alsnog de in lid 3 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

5. Gedurende de bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Klant mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor omschreven. 

6. Als Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van het formulier dat per mail aan de Klant is gezonden en aldus door de Klant ingevuld retour wordt gezonden aan Weeffabriek. Alle aanvullende overeenkomsten worden bij herroeping ontbonden.

7. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt Klant het product terug of overhandigt hij dit aan Weeffabriek. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en conform de door Weeffabriek verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument, alsook de kosten voor het terugzenden van het product.

8. Als Weeffabriek het product c.q. de producten retour heeft ontvangen, wordt, mits het product/de producten in originele en staat verkeren zoals deze geleverd is/zijn, binnen veertien dagen volgend op de dag waarop het product/de producten is/zijn ontvangen het door Klant voldane bedrag, minus de invoerrechten, voor het product/de producten terugbetaald met inachtneming van de valutakoers waarbij het verschil tussen het bedrag op het moment van betaling bij het plaatsen van de bestelling en het bedrag dat terug wordt betaald aan de Klant voor rekening van Klant komt. Weeffabriek gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Klant heeft gebruikt, tenzij Klant instemt met een andere methode.

 

Artikel 9. Conformiteit en garantie

1. Weeffabriek staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De Klant is zich bewust van het feit dat het gebruik van Product tot kleur- dan wel nuanceverschil van de ondergrond waarop het Product is aangebracht zal leiden. Het optreden van een kleur- dan wel nuanceverschil van de ondergrond is dan ook nadrukkelijk uitgesloten van garantie en geeft de Klant geen recht op vergoeding van schade als gevolg van  kleur- dan wel nuanceverschil van de ondergrond. 

3. De Klant draagt het risico van het door hemzelf aanbrengen van het Product en de in dit kader door de Klant gebruikte materialen. 

 

Artikel 10. Geheimhouding, datalekken en AVG

1. Weeffabriek en haar Klant zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

2. Weeffabriek verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar Klant is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. 

3. Weeffabriek staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en er geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). Weeffabriek zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van Weeffabriek. 

                              

Artikel 11.  Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Weeffabriek is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Weeffabriek in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2. Weeffabriek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

3. Weeffabriek is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. .

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Weeffabriek alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

5. Weeffabriek is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van Klant of derden ontstaan tijdens of in verband met het openen en gebruiken van het product dat wordt geleverd of aanbevolen dan wel ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

 

Artikel 12. Overmacht

1. In geval van overmacht Weeffabriek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, resp. wordt haar verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Weeffabriek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Weeffabriek niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege,  weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen. 

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Voor zover Weeffabriek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Weeffabriek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 13.  Garantie 

1. Indien Klant een consument is, heeft hij/zij recht op wettelijke garantie. 

2. In aanvulling op de garantie van lid 1 van dit artikel is er, afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant en het product, (aanvullende) fabrieksgarantie van toepassing.

3. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de geleverde producten of het uitgevoerde werk worden gebruikt op een wijze die correspondeert met de bestemming daarvan. 

4. Klant moet zich als een goed afnemer gedragen. 

5. Verandering van kleur van de ondergrond als gevolg van licht, warmte, vocht en of slijtage is uitgesloten van garantie en geeft de Klant geen recht op vergoeding van schade als gevolg van kleurverschil van de ondergrond.

 

Artikel 14.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden behoudt Weeffabriek zich het intellectuele eigendom en auteursrecht voor op o.a. verstrekte producten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Indien Weeffabriek daarom vraagt, moet Klant ze direct teruggeven.

2. Alle door Weeffabriek gedurende de uitvoering van de Bestelling eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Weeffabriek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Publicatie van door Weeffabriek vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Weeffabriek. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van Weeffabriek te worden opgenomen "geproduceerd door Weeffabriek”.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Weeffabriek op dat moment gevestigd is.

2. Op alle overeenkomsten tussen Weeffabriek en Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen. 

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Weeffabriek
Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Weeffabriek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Weeffabriek is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-04-2024 13:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Postcode
• Emailadres
• Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan onze partners of huurders.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Weeffabriek
Molenstraat 23
5664 HV Geldrop
tel: 040 - 2869119